laden ...

Algemene voorwaarden

Home Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

www.dottie.be

 

De website www.dottie.be is een datingsite in eigendom van Sophie LOHIER, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0831.262.383 en handel drijvend onder de naam DOTTIE (hierna DOTTIE genaamd). Contact: info@dottie.be

Dottie is verheugd U te mogen verwelkomen op de website www.dottie.be Dottie verleent U toegang tot de website en tot de door haar verstrekte diensten overeenkomstig onderstaande gebruiksvoorwaarden.

De BVBA My-websitebuilder.com met zetel te 9700 OUDENAARDE, Ronseweg 68, “Poorterij de Lainiere” (BTW nr. BE 0885.455.689) staat in voor de hosting van www.dottie.be.

 

 1. DEFINITIES

 

 • AANMELDINGSGEGEVENS

Het e-mailadres en het wachtwoord dat een Lid gebruikt om zich op de Website aan te melden op zijn/haar Account en Profiel;

 

 • ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN:

de voorwaarden betreffende het gebruik en de werking van de website www.dottie.be en de diensten geleverd door DOTTIE;

 

 • DOTTIE:

de beheerder van de Website, een éénmanszaak, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0831.262.383;

 

 • WEBSITE:

de website www.dottie.be;

 

 • ACCOUNT:

de online registratie op de Website door een Lid. Aan een Account worden de voor de identificatie van een Lid vereiste persoonsgegevens (voornaam, achternaam, e-mail en geboortedatum) en één Profiel verbonden;

 

 • LID:

de natuurlijke persoon die een Account aanmaakt op de Website;

 

 • GEBRUIKER:

eenieder die op de Website surft;

 

 • PROFIEL:

de verzameling van persoonlijke gegevens en andere informatie welke een Lid op de Website plaatst;

 

 • LEDENLIJST:

een lijst binnen de Account van een Lid, waarin de Leden staan die uitdrukkelijk voldoen aan de voorkeuren.

 

 

 1. VOORWERP, AANVAARDING EN BEËINDIGING

 

Voorwerp

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden bevatten de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten zoals aangeboden op de Website.

 

Aanvaarding

Door op het publieke en/of ledengedeelte van de Website te surfen, inclusief de via de Website ter beschikking gestelde inhoud (zoals - maar geenszins beperkt tot - de via de website aangeboden links), erkent u de Algemene Gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen, ze te begrijpen en verklaart u er zich uitdrukkelijk mee akkoord.

 

Indien u van oordeel bent deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet te kunnen of willen naleven, verzoeken wij u niet op de website te surfen of gebruik te maken van de aangeboden diensten.

 

Wijziging

Dottie behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande individuele verwittiging, deze  Algemene Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Gelieve daarom regelmatig nazicht te doen van deze voorwaarden.

De Nederlandstalige versie van de Algemene Gebruiksvoorwaarden dient steeds te worden beschouwd als de authentieke versie.

 

 

 1. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

 

Algemeen: doel en toezicht

De Website en app is een datingsite die aan Leden de kans biedt om nieuwe vriendschaps of liefdes relaties aan te gaan. In het bijzonder streeft Dottie ernaar om personen met fysische en/of geestelijke beperkingen of aandoeningen via de Website nieuwe kansen te bieden. Bij Dottie moeten de Leden zich kunnen thuis voelen en openhartig kunnen praten met de andere leden.  

Aangezien de Website/app zich richt tot de sociaal kwetsbare groep van personen met fysische en/of geestelijke beperkingen of aandoeningen, ziet Dottie regelmatig en streng toe op de strikte naleving van de Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Daarom behoudt Dottie zich het recht voor om uw Profiel, uw Account of zelfs uw lidmaatschap ten allen tijde te controleren op strijdigheden met of inbreuken op de Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Niet-toegestaan gebruik

Het is een Lid niet toegestaan om een Account of Profiel te gebruiken voor andere doeleinden dan het scheppen van (vriendschaps-)relaties met andere Leden, in het bijzonder personen met fysische en/of geestelijke beperkingen of aandoeningen.

Ieder Lid dient zich te onthouden van het uiten van beledigende, discriminatoire of enigszins kwetsende opmerkingen jegens personen met fysische en/of geestelijke beperkingen of aandoeningen in het algemeen, dan wel ten aanzien van één van de Leden van Dottie in het bijzonder.

Het is een Lid niet toegestaan om zijn Account of Profiel aan te wenden voor het verrichten van onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten, of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden die Dottie nastreeft.

Zo is het een Lid ondermeer verboden om (dit is slechts een lijst met enkele – dus niet àlle - voorbeelden die Dottie beschouwt als een niet toegestaan gebruik):

 • zich voor te doen als een andere, al dan niet bestaande, persoon of een valse identiteit aan te nemen;

 

 • zijn of haar Account en/of Profiel te gebruiken  voor andere doeleinden dan het vinden van een (vriendschaps-)relatie met personen met fysische en/of geestelijke beperkingen of aandoeningen;

 

 • meerdere Accounts of Profielen aan te maken;

 

 • op zijn of haar Account, Profiel of op de Website in het algemeen, foto’s of afbeeldingen, tekst of andere inhoud te plaatsen die

 

  • geen betrekking heeft op zichzelf;
  • erotisch of seksueel getint zijn, dan wel beledigend, discriminerend of kwetsend zijn van aard, in het bijzonder voor personen met fysische en/of geestelijke beperkingen of aandoeningen;
  • inbreukmakend is/zijn ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten van Dottie of een derde;

 

 • De Website te gebruiken:

 

  • voor commerciële doeleinden, met name voor – maar geenszins beperkt tot – het adverteren, verhuren en/of verkopen van goederen of diensten;
  • voor het verspreiden van computervirussen, illegaal of onrechtmatig materiaal of materiaal dat op enigerlei wijze ongepast is;
  • om in te breken in een computer of de systemen van Dottie of een derde (hierna “hacken” genaamd), dan wel om inbreuk te plegen op  het recht op privacy van een derde;
  • op een wijze waardoor de Website wordt beschadigd, onderbroken, stopgezet of minder efficiënt wordt gemaakt;
  • om informatie te verspreiden die, op grond van ondermeer contractuele relaties of de wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, als vertrouwelijk of persoonlijk moet worden beschouwd

 

 • Zich toegang te verschaffen tot de door Dottie opgeslagen persoonsgegevens, het Profiel, de Account en/of overige gegevens van de Leden.

 

 • Enige handeling te verrichten die tot doel of gevolg heeft dat de Website niet meer naar behoren functioneert dan wel op enigerlei wijze het gebruiksgenot van Gebruikers en/of  Leden te beperken, te verstoren of te verhinderen.

Sanctie

Dottie behoudt zich het recht voor om, na vaststelling van een inbreuk op onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden, een inbreukmakend(e) Profiel of Account zonder voorafgaande waarschuwing of ingebrekestelling, en zonder enige rechterlijke tussenkomst te blokkeren of te verwijderen.

Desgevallend staat het Dottie vrij om het Lidmaatschap van een Lid dat (een) inbreuk(-en) pleegt op onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden, tijdelijk of definitief te beëindigen en die persoon de mogelijkheid tot een nieuwe registratie te ontzeggen.

Indien de aangeklaagde handeling een misdrijf uitmaakt, dan zal dit onverwijld worden meegedeeld aan de bevoegde diensten.

Ieder niet-toegestaan gebruik kan per mail worden gemeld aan info@dottie.be

 

 1. TOEGANG EN LIDMAATSCHAP

 

Toegang

De Website/app en het bijhorende Lidmaatschap zijn (om wettelijke redenen) niet toegankelijk voor minderjarigen. Een Lid moet ten minste achttien (18) jaar oud zijn . Indien u hieraan niet voldoet, moet u zich onthouden van het gebruik van de Website.

 

Indien u onbekwaam bent verklaard of om een andere reden juridisch niet bekwaam bent om de Algemene Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, dient u, alvorens een Account of Profiel aan te maken, contact op te nemen met Dottie via info@dottie.be. Desgevallend is het u slechts toegelaten een Profiel en Account aan te maken indien u daartoe de toestemming kan voorleggen van uw wettelijk vertegenwoordiger.

 

Lidmaatschap

Het Lidmaatschap is individueel, persoonlijk en onoverdraagbaar. Het is een Lid niet toegestaan om meerdere Accounts of Profielen aan te maken of te laten aanmaken.

 

Door zich te registreren op de Website, verklaart het Lid dat de ingevoerde persoonlijke gegevens volledig, correct en actueel zijn.

 

Dottie behoudt zich het recht voor om de juistheid en volledigheid van de ingevoerde gegevens te controleren aan de hand van een kopie van het identiteitsbewijs van het (kandidaat-)Lid, dat Dottie ten allen tijde mag opvragen. Wanneer het (kandidaat-)lid weigert om op dit verzoek in te gaan, heeft dit automatisch tot gevolg dat het Lidmaatschap wordt geweigerd, geschorst of zelfs beëindigd.

 

Dottie behoudt zich het recht voor om een registratieaanvraag te weigeren zonder verplichting om deze weigering te motiveren.

 

Het Lid verbindt zich ertoe om iedere feitelijke wijziging aan zijn of haar persoonlijke gegevens tijdig te implementeren in zijn Account en Profiel.

 

Zich aanmelden bij Dottie.

Het Lid kan zich aanmelden op de Website door gebruik te maken van het opgegeven e-mailadres en wachtwoord (hierna “aanmeldingsgegevens” genaamd). Deze aanmeldingsgegevens zijn strikt persoonlijk. Het Lid onthoudt zich er dan ook van zijn aanmeldingsgegevens aan derden door te geven, dan wel op enigerlei wijze openbaar te maken.

 

Het Lid verbindt er zich toe om Dottie onverwijld in kennis te stellen van het verlies van, of doorgifte aan een derde van zijn of haar aanmeldingsgegevens.

 

Indien een Gebruiker of een Lid in kennis wordt gesteld van de aanmeldingsgegevens van een ander Lid,  brengt die Gebruiker of dat Lid Dottie hiervan onverwijld op de hoogte door een e-mail te verzenden aan info@dottie.be   

 

In het belang van de veiligheid van de website behoudt Dottie zich na dergelijke melding tevens het recht voor om, zonder enige motiveringsplicht, het Profiel/de Account dat met de Aanmeldingsgegevens overeenstemt tijdelijk te blokkeren en eventueel af te sluiten.

 

Vormen van Lidmaatschap

Dottie voorziet twee vormen van Lidmaatschap:

 • Basis Lidmaatschap: dit Lidmaatschap is gratis en laat toe alle profielen te bekijken via de “snel zoek functie”, op het Profiel 10 foto's te uploaden, knipoogjes versturen en berichten te ontvangen van andere Leden. Om ontvangen berichten te kunnen lezen moet echter worden overgeschakeld naar het Premium Lidmaatschap.
 • Premium Lidmaatschap: dit Lidmaatschap is betalend en laat het Lid toe alle Profielen te bekijken, Leden toe te voegen aan uw favorieten, 10 foto’s te uploaden op zijn of haar Profiel, berichten te ontvangen en te versturen,  5 dagelijkse matches ontvangen, knipoogjes versturen.

 

Het Lid dat geniet van het Basis Lidmaatschap, kan er te allen tijde voor opteren om over te schakelen naar het Premium Lidmaatschap. Eens het Premium Lidmaatschap ten einde, valt het Lid automatisch terug op het Basis Lidmaatschap.

 

Duur van het Lidmaatschap

De duur van het Lidmaatschap wordt bepaald in functie van het soort Lidmaatschap. Voor de berekening van de duurtijd geldt dat een maand steeds dertig (30) kalenderdagen telt.

 

- Het Basis Lidmaatschap kan worden aangegaan voor onbepaalde duur en gaat in op de datum en het uur waarop Dottie de inschrijving van het Lidmaatschap per e-mail heeft bevestigd. 

 

Dottie behoudt zich het recht voor om, bij gebrek aan een reactie binnen één (1) maand na dit bevestigingsverzoek, de Account en het Profiel van het Lid definitief te verwijderen.

 

- Het Premium Lidmaatschap kan worden aangegaan voor een duur van één (1), drie (3), zes (6) of twaalf (12) maand(en).

De gekozen duur van het Premium Lidmaatschap gaat in op de datum en het uur waarop Dottie de inschrijving van het Lidmaatschap per e-mail heeft bevestigd.  Vanaf het moment dat het lid kiest om een premium lidmaatschap aan te gaan, is het niet mogelijk om zijn geld terug te vragen achteraf.  Daarvoor dient het basis lidmaatschap, om leden de kans te geven rond te kijken voor ze moeten betalen.

 

Verlenging van de duur (enkel bij Premium Lidmaatschap)

Voordat de gekozen duur van het Premium Lidmaatschap verstrijkt, ontvangt het Lid een e-mail van Dottie met daarin het verzoek om zijn of haar Lidmaatschap te verlengen.

 

Indien Dottie de correcte betaling, d.i. de betaling die overeenstemt met de nieuw gekozen duur, ontvangt voordat de duur van het lopende (Premium) Lidmaatschap eindigt, wordt het Lidmaatschap verlengd met de gekozen duurtijd vanaf de dag volgend op de dag waarop het lopende (Premium) Lidmaatschap einde zou nemen.

 

Indien Dottie geen betaling heeft ontvangen op het ogenblik waarop het lopende Premium Lidmaatschap eindigt, wordt het Lid vanaf dat ogenblik de toegang tot zijn Profiel en Account ontzegd. Indien het Lid alsdan probeert in te loggen op zijn Account, wordt het Lid verzocht zijn Premium Lidmaatschap te verlengen en de desbetreffende betaling over te maken.

 

Einde van het lidmaatschap en lot van het Profiel/de Account

Na het einde van het Premium Lidmaatschap worden het Profiel en de Account van het Lid gedurende zes (6) maanden door Dottie bewaard.

 

Wanneer Dottie tijdens deze zes (6) maanden alsnog een betaling ontvangt, wordt het Lid opnieuw toegang verleend tot zijn Profiel en Account en dit voor de nieuw gekozen duur die begint te lopen de dag volgend op de dag waarop een e-mail wordt ontvangen waarin de betaling door Dottie wordt bevestigd. Het Lid kan dan echter reeds inloggen op de website na ontvangst van deze e-mail.

 

Wanneer Dottie na verloop van zes (6) maanden na beëindiging van het Premium Lidmaatschap geen betaling heeft ontvangen, staat het Dottie vrij om het Profiel en de Account definitief te verwijderen van de Website.

 

Beëindiging door het Lid

Het staat een Lid vrij om zijn of haar Profiel en Account op om het even welk ogenblik van de Website te verwijderen.

 

Indien een Lid met een Premium Lidmaatschap ervoor kiest om zijn of haar Profiel en Account te verwijderen nog voor het einde van de lopende duurtijd, kan het Lid geen aanspraak maken op enige terugbetaling van het Lidmaatschap. 

 

 

 1. PRIVACYBELEID

 

Algemeen

Dottie is er zich zeer goed van bewust dat het belangrijk is om te zorgen voor een afdoende bescherming van uw persoonsgegevens. Dottie streeft er daarom naar om u de best mogelijke garantie te verlenen ter bescherming van uw persoonsgegevens en uw persoonsgegevens slechts te gebruiken overeenkomstig het wettelijk kader en de Algemene Gebruiksvoorwaarden.

 

Dottie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Dottie is aangemeld bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (hierna “Privacycommissie” genaamd), met zetel te 1000 BRUSSEL, Hoogstraat 139 (Tel: +32(0)2/213.85.40; Fax: +32(0)2/213.85.65; E-mail: commission@privacycommission.be). De Privacycommissie is een onafhankelijk orgaan dat toeziet op de bescherming van de privacy bij de verwerking van persoonsgegevens.

Doel van de verwerking

De door u, in het kader van de registratie van uw Account en de aanmaak of het gebruik van uw Profiel, aan Dottie verstrekte gegevens, worden door Dottie geregistreerd en bijgehouden.

Om u als Lid te registreren dient u uw voornaam, naam, e-mail, geslacht en geboortedatum correct op te geven. De opgave van deze persoonsgegevens is verplicht, indien u wenst te genieten van de door Dottie aangeboden diensten verbonden aan een basis of premium Lidmaatschap .

De persoonsgegevens van een Lid, dit zijn de Account- en Profielgegevens (met uitzondering van de directe contactgegevens zoals een e-mailadres), worden door Dottie aangewend in het kader van de op de Website aangeboden zoekfunctie. Een Lid dat gebruik maakt van de zoekfunctie, zal zo het Profiel van een ander Lid kunnen bekijken.

In het kader van het premium Lidmaatschap worden de aan Dottie verstrekte adres- en betalingsgegevens door Dottie bijgehouden met het oog op de opvolging van de verschuldigde betalingen.

Dottie adviseert u daarom om op uw Account of Profiel geen persoonsgegevens vrij te geven die het mogelijk maken u individueel te identificeren.

Een Lid dat desalniettemin persoonsgegevens die het toelaten hem of haar individueel te identificeren aan een ander Lid meedeelt of op enigerlei wijze publiek maakt via de Website, is daarvoor zelf verantwoordelijk en aansprakelijk.

Cookies

De Website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op uw computer van zodra u op de Website surft. Het gebruik van cookies laat Dottie toe om informatie te verzamelen over uw gebruik van de Website. Zo kan uw gebruik van de Website worden geanalyseerd om zodoende uw gebruikservaring te verbeteren en u gerichter te informeren.

Indien U niet wenst dat de Website cookies opslaat op uw computer, kan u uw internetbrowser zo instellen dat dit niet wordt toegestaan. In dat geval bestaat echter wel de mogelijkheid dat de website niet langer functioneert als voorheen of dat u niet meer van de door Dottie aangeboden diensten gebruik kan maken.

Dottie is niet verantwoordelijk voor, en maakt geenszins gebruik van de cookies van derden die via de Website op uw computer worden achtergelaten. Desgevallend is het privacybeleid van deze derde partij van toepassing en draagt deze partij de verantwoordelijkheid en is deze aansprakelijk voor de door hem achtergelaten cookies.

IP-adres

Bij uw bezoek aan de Website registreert Dottie uw IP-adres.

Dottie behoudt zich het recht voor om, ingeval van misbruik, inbreuk op de Algemene Gebruiksvoorwaarden of wanneer zij daartoe op regelmatige wijze wordt verzocht door de bevoegde gerechtelijke en politionele diensten, aan de hand van uw IP-adres uw computeraansluiting te identificeren.

Overdracht aan derden

Dottie kan de persoonsgegevens van een Lid slechts overmaken aan derden indien zij daartoe van het Lid een voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen. De doorgifte aan derden van de persoonsgegevens van een Lid vereist echter geen voorafgaande schriftelijke toestemming van dat Lid, wanneer Dottie:

 

 1. daartoe wettelijk verplicht is;
 2. daarom wordt verzocht door een gerechtelijke of politionele instantie.

 

Dottie zal uw persoonsgegevens slechts kunnen gebruiken voor andere dan de in de Algemene Gebruiksvoorwaarden omschreven doeleinden, indien zij daartoe uw voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen.

 

Inzage, wijziging en verzet

u heeft de mogelijkheid om een afschrift te verkrijgen van uw persoonsgegevens die door Dottie werden verwerkt. Tevens bent u gerechtigd de beschikbare informatie over de oorsprong van deze gegevens te ontvangen.

 

Daarnaast heeft u het recht de door Dottie bijgehouden persoonsgegevens desgevallend te laten verbeteren.

 

Ook kan u zich kosteloos verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, doch slechts indien de verwerking van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is in het kader van de door Dottie aangeboden diensten of een wettelijke verplichting en indien u daartoe ernstige en gegronde redenen kan inroepen die verband houden met uw bijzondere toestand.

 

Indien u van bovenstaande mogelijkheden gebruik wenst te maken, stuurt u hiertoe een verzoek met bewijs van identiteit naar admin@dottie.be

 

 1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

Algemeen

De Website is sinds 12 november 2010 door Dottie geregistreerd bij “Domain Name Registration Services België” (afgekort: “DNS België”), met maatschappelijke zetel te 3001 Leuven, Ubicenter, Philipssite 5, bus 13.

 

Dottie is een beschermde handelsnaam.

 

Vormgeving en inhoud Website

Dottie is houder van de intellectuele eigendomsrechten (daarin begrepen – maar geenszins beperkt tot – de auteursrechten, de merkenrechten, de tekeningen en modellenrechten) op de vormgeving en de inhoud (daarin begrepen – maar geenszins beperkt tot – de teksten, afbeeldingen, logo’s, HTML-code, metatags en pictogrammen), doch met uitzondering van de inhoud op de Website geplaatst door een Lid of Gebruikers van de Website.

 

Het is de Gebruiker van de Website of een Lid verboden om de intellectueelrechtelijk beschermde inhoud van de Website te reproduceren, te bewerken, te verspreiden of op een commerciële wijze aan te wenden. De Gebruiker of het Lid kan de intellectueel rechtelijk beschermde inhoud van de Website slechts aanwenden voor een privaat en niet-commercieel gebruik.

 

De mogelijkheid om (een deel van) de vormgeving of de inhoud van de Website te downloaden, verschaft de gebruiker of het Lid niet de toestemming tot een gebruik anders dan een privaat en niet-commercieel gebruik.

 

Het aanwenden door een Gebruiker of een Lid van de intellectueel rechtelijk beschermde vormgeving en inhoud van de Website, anders dan voor het louter privaat en niet-commercieel gebruik, is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door Dottie.

 

Dottie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een aanvraag tot een niet-toegestaan gebruik van de intellectueel rechtelijk beschermde vormgeving en inhoud van de Website te weigeren, zonder daartoe een reden te moeten opgeven.

 

Inhoud gepost door Gebruikers

De Gebruiker of het Lid dient er zich van te vergewissen dat de door hem of haar op de Website geplaatste inhoud geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde.

 

De Gebruiker of het Lid zal Dottie zowel in als buiten rechte vrijwaren voor de schade en kosten die voortvloeien uit de aanspraak van een derde betreffende de door de Gebruiker op de Website geplaatste inhoud waarvan die derde meent of waarvan is aangetoond dat deze inhoud een inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-) rechten van deze derde.

 

Het Lid geeft Dottie de uitdrukkelijke toestemming om de afbeeldingen die hij of zij uploadt op zijn of haar Account en/of Profiel, te gebruiken op de Website en dit zowel binnen als buiten de specifieke context van de Account of het Profiel van het Lid.

 

 

 1. KLACHTEN


Indien u een klacht heeft over Dottie, de Website, een Gebruiker of één of meerdere van de Leden in het bijzonder, indien u een inbreuk vaststelt op de Algemene Gebruiksvoorwaarden of indien u een gebruik heeft opgemerkt dat op enigerlei wijze schadelijk kan zijn voor uzelf, Dottie, de website, een gebruiker of één of meerdere Leden in het bijzonder, gelieve u dan te wenden tot:

 

info@dottie.be


Dottie verbindt zich ertoe om uw klacht met spoed na te lezen, doch oordeelt soeverein over de gegrondheid ervan.

 

Dottie heeft dan ook geenszins de verplichting om uw klacht verder te behandelen, noch om u op de hoogte te houden van de aan uw klacht gegeven gevolg

 

 

 1. VERGOEDING


Algemeen

Betaling is slechts vereist indien u wenst te genieten van het Premium Lidmaatschap. Het te betalen bedrag is afhankelijk van de gekozen duurtijd.

 

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn deze bedragen in EURO en inclusief BTW.

 

De betaling kan worden verricht via overschrijving of door gebruik te maken van een kredietkaart. Contante betalingen worden niet aanvaard en verschaffen de gebruiker geen recht op Lidmaatschap.

 

Betalingsproblemen kunnen steeds worden gemeld door een e-mail te verzenden naar info@dottie.be

 

 

Wijzigingen

Dottie behoudt zich het recht voor om de tarieven te wijzigen, mits voorafgaande kennisgeving via de thuispagina van de Website en mits inachtneming van een termijn van 2 maanden na kennisgeving.

 

Een wijziging aan het tariefplan is slechts van toepassing op een op het ogenblik van de wijziging geregistreerd Premium Lid, van zodra de gekozen duur van desbetreffend Premium Lidmaatschap eindigt en het Lid ervoor opteert om zijn Lidmaatschap te verlengen.

 

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID


Algemeen

Het doel van de Website bestaat erin de Leden, in het bijzonder personen met fysische en/of geestelijke beperkingen of aandoeningen, de kans te bieden om een (vriendschaps-)relatie aan te gaan met andere Leden.

 

Dottie garandeert dus niet dat een Lidmaatschap ook daadwerkelijk resulteert in het aangaan van één of meerdere (vriendschaps-)relaties.

 

Dottie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van uw aanmeldingsgegevens.

 

Onderhoud

Dottie streeft ernaar de Website regelmatig te onderhouden en te beschermen tegen computervirussen, onderbrekingen, fouten in het netwerk of enigerlei storing.

 

Ondanks de voorzorgsmaatregelen kan Dottie niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg is van een bezoek aan de Website, van aanvallen door computervirussen via of op de Website, of nog van storingen, onderbrekingen of fouten in het netwerk.

 

Inhoud

Dottie garandeert niet dat de door Dottie op de Website aangeboden inhoud op ieder ogenblik volledig en juist is, dan wel geschikt is voor het hierboven omschreven doel.

 

Dottie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de door Leden of Gebruikers op de Website geplaatste inhoud. De Gebruiker of het Lid draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de door hem of haar op de Website geplaatste inhoud en is aansprakelijk voor iedere schade voortvloeiend uit deze inhoud.

 

In het bijzonder wordt elk gebruik van de Website na identificatie met de aanmeldingsgegevens geacht te zijn gedaan in naam en voor rekening van desbetreffend Lid.

 

Dottie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de op de Website –al dan niet door Gebruikers of Leden – aangeboden informatie en enigerlei daaruit voortvloeiende schade.

 

Dottie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van, of enigerlei schade voortvloeiend uit de correspondentie en de gebeurlijke (commerciële) akkoorden tussen twee (2) of meerdere Leden of Gebruikers.  

 

Behoudens onvoorziene omstandigheden die onmiddellijke onderhoudswerkzaamheden aan de Website noodzaken, streeft Dottie ernaar om een onderbreking van de Website wegens het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden vooraf aan te kondigen.

 

Dottie behoudt zich echter het recht voor om op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de opbouw en inhoud van de Website te wijzigen.

 

Links

Dottie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de werking en de inhoud van links geplaatst op de Website, alsook voor de verwerking van persoonsgegevens via deze links.

 

De verwijzing door Dottie naar een link, wijst niet noodzakelijk op een samenwerking tussen Dottie en de houder of eigenaar van deze link.

 

Betalingen

Dottie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen, onderbrekingen of fouten in het online betalingssysteem, dan wel voor enigerlei schade geleden ten gevolge van een online transactie.

 

 

 1. WIJZIGINGEN:


Algemeen

Dottie behoudt zich het recht voor om de Algemene Gebruiksvoorwaarden te wijzigen zonder hiertoe enige reden te moeten opgeven.

 

Iedere wijziging aan de Algemene Gebruiksvoorwaarden zal worden bekendgemaakt door middel van een verwittiging op de thuispagina van de Website.

 

Aanvang

Een wijziging aan de Algemene Gebruiksvoorwaarden treedt in werking van zodra desbetreffende verwittiging is gepubliceerd op de thuispagina van de Website.

 

Aanvaarding

Bij de eerste aanmelding na inwerkingtreding van de wijziging van de Algemene Gebruiksvoorwaarden, wordt aan het Lid de mogelijkheid geboden om zich al dan niet akkoord te verklaren met de gewijzigde Algemene Gebruiksvoorwaarden.

 

Het Lid zal slechts kunnen blijven genieten van de door Dottie aangeboden diensten indien hij of zij zich uitdrukkelijk akkoord verklaart met de wijziging aan de Algemene Gebruiksvoorwaarden.

 

Gerechtelijke wijziging

Indien één of meerdere van de clausules uit de Algemene Gebruiksvoorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard op grond van een rechterlijke beslissing, heeft dit slechts gevolgen voor desbetreffend(e) clausule(s) en worden de overige clausules, noch de overeenkomst in haar geheel hierdoor aangetast.

 

 

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN


toepasselijk recht
De Algemene Gebruiksvoorwaarden, alsook het gebruik en het Lidmaatschap van de Website en enig daaruit voortvloeiend geschil zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

 

De Gebruiker en het Lid erkennen dat de server van de Website zich op het Belgisch grondgebied bevindt.

 

Bevoegde rechtbank De rechtbanken van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent zijn bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil gerezen tussen Dottie en een gebruiker of Lid van de Website.